Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu

 Biblioteka Publiczna w  Rejowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej :Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu.

    - Data publikacji strony internetowej:  21.04.2015r.

    - Data ostatniej istotnej aktualizacji:    18.03.2024r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

1. Część materiałów - zwłaszcza pliki pdf są często dosyłane do publikacji z innych podmiotów i są one w wersji skanowanej. Ponadto część naszych starszych materiałów jest w takiej samej wersji. 

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: kontakt@bibliotekarejowiec.pl

 

 

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Na stronie internetowej na razie nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła - białe tło, czarny tekst.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie urzędu pracownicy starają się pamiętać i o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

Dokumenty

Na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej  umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznie wytworzone przez pracowników jak i przesłane przez zewnętrzne podmioty. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

W naszym serwisie jest możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Ponadto przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zamieszczone filmy

Na razie nie zamieszczamy żadnych filmów. Jeśli pojawi się taka pozycja - będziemy się starali aby była ona opublikowana zgodnie z wymogami.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2024 r.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOSCI

     -Deklarację sporządzono 20.10.2020 r.

     -Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji 18.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZAWARTE I DANE KONTAKTOWE

      - za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eliza Głowacka 

      - e-mail: kontakt@bibliotekarejowiec.pl

      - telefon: 82) 56 88 688

  Każdy ma prawo:

  - zgłosić uwagi dotyczące dostępności  cyfrowej, strony lub jej elementu

   - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu

   -  wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

   Żądanie musi zawierać:

    - Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

    - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

    - wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia ż żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu  w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna, ul.Zwierzyńskiego 8c. 22-360 Rejowiec

Budynek posiada dwie kondygnacje. Pomieszczenie biblioteki znajduje się na piętrze. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego, do pomieszczenia biblioteki prowadzą schody. Budynek nie został wyposażony w windę, nie posiada pochylni, platform, informacji głosowej. W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących ,nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie jest możliwe wejście  do biblioteki z psem asystującym. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone do postoju osób niepełnosprawnych.

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Organ nadzorujący: Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu

Adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul.Zwierzyńskiego 8c,  22-360 Rejowiec

E-mail: kontakt@bibliotekarejowiec.pl

Telefon:82) 56 88 688

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJE DODATKOWE

W Gminna Biblioteka  Publiczna w Rejowcu  dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Do dyspozycji odwiedzających jest również ksero, skaner, drukarki.

 

Zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii:

Wejście do biblioteki możliwe jest tylko w maseczce, po dezynfekcji rąk. Zalecamy używanie rękawiczek. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, pozostałych czytelników prosimy o oczekiwanie na zewnątrz budynku, zachowując odpowiedni dystans społeczny.
Każda zwrócona książka jest poddana 3 dniowej kwarantannie.
Po wizycie każdego użytkownika lady, stoliki oraz sprzęt komputerowy (klawiatura, myszki) w czytelni internetowej są dezynfekowane.

Pomimo pewnych niedogodności zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek   8.00-16.00

 

Wtorek            8.00-17.00  
Środa             8.00- 16.00  
Czwartek        8.00-16.00  
Piątek             8.00- 16.00  
   

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny